Friday, 13 January 2017

ಕವಿತೆಗಳ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ ಕಾರಣ..
ನೆನಪುಗಳು
ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಾಗ
ಸುಕ್ಕು ಗಟ್ಟಿದ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ
ಗೀಚಿ - ಗೀಟಾಕಿ ನಶಿಸಿಹೋದ
ಆದಿ ಅಂತ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ
ಸಾಲುಗಳಿವು

****

ನೆನಪುಗಳೇ ಹೀಗೆ
ಮಾಸಿದ ಗೋಡೆ ಬಣ್ಣದಂತೆ
ಮರೆಮಾಚುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ

****

ಮನಸ್ಸಿನಂಗಳದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಬರೆದು
ನಾಳೆಗಳೆಂಬ ಬಣ್ಣ ತುಂಬಿ
ಕನಸಿಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ
ದೀಪವೇ ನೀನು

****

ಏನಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ಕವಿತೆಗಳ
ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನ

ಕಾರಣವಾಗಬೇಕಿತ್ತಷ್ಟೆ.. 

Dear 2017,

New Year, Old Hopes.
New eyes, Old Dreams.

Dear 2017,
Welcome. Hope you enjoyed your 2 week  stay with us and don’t have  any plans of messing up remaining  364 days. Thank you, Well keeping the same expectation from you, Here; I  promise you I will take you as you gonna be. I promise this year and rest all years of my life “I will not be Judgmental.” Yes you heard it right, I will never judge anyone for anything and continue admire each and every individual for what they are.
I will not judge person on his skin color, hair color and nor even on those orange colored pants he/she decides to wear. I will still appreciate each one who decided to work 9-5 in that tiny cubicle or gave a shot to set a stage on fire with their guitar, decided to wonder around with huge cameras to capture those perfect moments or gave it up all to raise their perfect child. Yes you all have my admiration beyond your imagination. I will never impose my political beliefs on one, though he/she feel/assume/believe extreme contrary to me.  I will listen to people who choose to speak in their mother tongue or no, I will still listen.  I cherish every emotion of a person who decided to love, love repeatedly or not to love at all. I will take a pleasure of knowing everyone no matter what; Shining or broken.
Yes, This 2017 I wont judge people, in fact I will judge my every action once before and then proceed.

Thank you and much love
-  Someone sincerely hoping for betterment.


Sunday, 1 January 2017

Oh women… Its so difficult to be ONE6:30 AM

*Stretching in joggers park*
Neighbor aunt: “Betaji, you must grow your nail and paint them in pretty colors”
Me: “Auntiji I play violin, I can’t grow nails”
Heart: “Oh shut up, you din do it even before”

9:15 AM

*In the car*
ME: “Get out quick, I am in hurry”
Friend: “Are you doing well these days? You haven’t done brows lately”
ME: “oh I forgot the salon appointment “
Heart: “Lier, you just skipped it for that stupid book”

12:30 PM

*Handing out the mithai dabba*
Colleague: “Here, wife delivered a baby girl”
ME: “Awwww congratulations J”
Heart: Take a tiniest bite
ME: But why? I love Jalebi
Heart: Remember for Ammu’s wedding you have picked a dress a size smaller.!

3:00 PM

*Something  strongly itches around waist, making excuse and rushing to loo*
ME: “F***, why the hell they stitches wash care label inside the shirt?”
Heart: “The designer must have felt, you might need to wash it anytime in case”
Me: “Really, like in middle of meeting I would just rip it off and put into machine”

5:55 PM

*After trying 13th  shade of lipstick*
SA: “ma’am this looks perfect on you”
ME: “But I already have 3 nude in different brands”
Heart: “Yeah, SA says it enhance your facial feature “
ME: “She said it for all of them”
Heart: "But this nude makes your eye brighter"

8:00 PM

*Dressing up for date*
ME: dinner with him has to be the best thing of the day”
Heart: “Yeah, you gotta wear those new stilettos”
Me: “Oh no, no more heels, feel are already in pain”
Heart:”don’t be jerk, your leg looks so better in ‘em and remember his ex was an inch taller than you”

11:00 PM

ME:”I so wanna sleep peacefully”
Heart: “Did he notice your new earring??”

Oh women… Its so difficult to be ONE”
Monday, 26 September 2016

Silent TeacherThe setting sun is busy dyeing the color of a sky with his vividness and this room like any random day is crowded and felt like  long wait ahead, as always the smell of hospital was sickening for some reasons  more were the distressing than a happy faces around with busy staff in their routine chaos.  I sat their burying my eyes in my copy of Wuthering heights anticipating my turn shall not come any soon. Unable to read, I sat glancing at varied faces all around without realizing that I am eavesdropping in the conversation between two men sitting adjacent to me.

The young man in his late thirties was constantly mocking his little girl as to sit at one place and not to mess all around, watching this scene from last few minutes the old man next to him gestures at saying “it’s ok. She’s kid, let her play” ignoring these words the young man clutched his daughter hands tightly warned her again to maintain silence and send her off to her mother. I watch this girl frightened and running towards her mom I hear the young man turning to the old one and starts “Oh Sir, handling these daughters is big thing sir. Imagine, that too I have two two daughters. Firstly raise them up, provide all the things, educate them, spend on them and they will get married and go. No one to look after us in old age. What to do sir? Things would be different if I had a son; u might be having a son no sir. Lucky you sir” and as he says all this in one go ending the whole story with one big “pchhh” sound, I notice the old man nodding at him with a little smile and move back on his chair.

The time spent by there was awkward silence accept one or two mobile phone ringing and a receptionist calling out next patient’s name. after a while I saw one young lady in her finest of white Apron walking towards us. As she came closer to us, she smiled at old man held her hand to him and said “Come papa, Lets go home” as he got up to leave he turned to the young man patted his back and muttered “Its ok, Let her play” by then a very cute little girl came running to take his hands in her and said “I’ll Hold Nanu’s Hand”

I went on seeing them leaving until they faded from my sight, turning to younger man I noticed his daughter playing  gleefully with him. I couldn’t have felt any happier.

PS: Some people teach you so many things without saying much. Life in bites.:)
Sunday, 18 September 2016

ಬಳ್ಳಿ
ಬದುಕೆಂಬ್ ಸ್ಕೂಲಿನ

ಆತಿದಡ್ಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು

"ಬುಕ್ಸ್ ಏನೋ ಖುಷಿ ಕೊಡತ್ತೆ ಆದ್ರೆ

ಅವನ್ನೇನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋಕಾಗತ್ತಾ?"

ಎಂದು ಅವ್ ಕಳಿಸಿದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಿನಲ್ಲಿ

ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್

ಮಾಡಲು ಬೇಸರಿಸಿಕೂಂಡಿರುವ ಮನವು

ನೀನಿರದ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿನನ್ನೊಂದಿಗಿದಿದ್ದೆ

ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ವೇನೋ ? ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕೆನಿಸಿದರು

ಯಾಕೋ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ವಿತ್‌ಡ್ರಾ

ಮಾಡಿಕೂಂಡಿರುವ್ ಭಾವನೆಗಳ

ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ

ಬುಕ್ ಎಕ್ಷಿಬಿಶನ ಅನ್ನೋ ಫೋಟೋ ಕಳ್ಸಿ

"ಹೋಗೋಣ್ವಾ?" ಎಂದು ಕಣ್ಣು ಮೀಟ್ಕಿಸುವ

ಎಮೊಜೀ ಹಾಕಿದ ಇವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗಿ

ಕಾಳಜಿ ಎಂಬ ಸಪ್ಲಿನ ನೆಟ್ಟು ಅದ್ನ ಕಾಡಿ ಕೆಣಕಿ

ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ, ನೀರ ಹಾಕಿ

ಬಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹರಡಿಸುವ ಇವನ ರೀತಿಯನ್ನು

ಪ್ರೀತಿಸದಿರಲಾದೆನು..

Thursday, 15 September 2016

Go Girl Go

On some lazy afternoon getting into bus, opting for window seat the generally desolated bus felt crowded as I witnessed a burqa clad lady took a place beside me. Though I am not someone who choose to start a conversation but the person in me is always very keen about watching the other person and as i went on looking at her black attire for a moment i stumbled upon delicately embroidered gloves she wore. That was an instant love moment for me, I never knew they were so beautifully made.

I constantly watched her long fingers wrapped within thin layer of black fabric, I wondered how she can opt to spend most of her life in this loosely twilled outer layer from the moment she steps out of her house. I kept wondering more weather she would be distracted by so many options and so many colors to choose from, Ok! I know she may not continue to be covered with Burqa the moment she reach her destination  but this idea was bothering me as I couldn’t understand and now i continued gazing at her long eyelashes which were more curiously peeping out i quiet went on overboard thinking will she have the same daily ritual as most of the we (Women) have in the morning of spending good 20 mins of our day in deciding what to wear according to endless factors like mood, occasion, color time etc etc , ufff.. You see that’s the actual task. I asked myself that will she not feel the sense of strangled inside it, would she  enjoy the freedom of adding more colors to the world and so on. i was all questioned.. 

When driver hit the break which was more or less was a break to marathon of my wondering thoughts, she gently got up from her seat looking at me when I beamed a big smile at her.  Well i don’t know she smiled back at me.

As I saw her leaving I slowly whispered “Lady You are Brave”
Brave to be Hid in that.!!

And I sat staring at my bare fingers, and the ring around my finger twinkled with a little smile in his memories..if you have any, Do Share your every day travel stories in the comment below.. 

Good day :-)